Obchodní podmínky

Podmínky pro nákup prostřednictvím stránek polopo.cz

 

ZÁSADNÍ VĚC CO MI LEŽÍ NA SRDCI: Ať už je níže napsáno cokoliv .. předpokládám z obou stran jsme hlavně lidé a věřím, že se dokážeme po "lidsku" a po "sousedsku" DOMLUVIT :-) Dáša

 

obchodní společnosti Lokální potraviny s.r.o., č.p. 72, 285 46  Úmonín, IČ: 07018860, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293154 (dále i Společnost, Dodavatel, Prodávající nebo Polopo) pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu polopo.cz 

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti Lokální potraviny s.r.o. upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup zboží společnosti Lokální potraviny s.r.o. (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Lokální potraviny s.r.o. a kupujícím, který si prostřednictvím portálu polopo.cz (dále jen „Portál“) hodlá zakoupit u společnosti zboží a/nebo službu (dále jen „Zboží“). Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).

 V aktuální nabídce Zboží na Portálu mohou být některá ustanovení upravena odlišně od obchodních podmínek, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito obchodními podmínkami .

Pokud Polopo nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před obchodními podmínkami, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání obchodních podmínek namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Společnost je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

Společnost může znění obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Společnost informuje Zákazníky o změně obchoních podmínek na webových stránkách www.polopo.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním pbchodních podmínek zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že zákazník, který nakupuje na www.polopo.cz  v rámci nového znění obchodních podmínek, se s těmito seznámil a že s nimi souhlasí.

Společnost je oprávněna prodej zboží na www.polopo.cz kdykoli ukončit.

 

Uzavření Smlouvy

Společnost na webových stránkách www.polopo.cz nabízí ke koupi zboží (u zboží jsou uvedny příslušné ceny), které zákazník může zakoupit a vyzvednout si je na výdejním místě. Ceny nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty v Korunách českých.

Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách www.polopo.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) nejdou na vrub společnosti Lokální potraviny s.r.o..

Postup vedoucí k uzavření kupní smlouvy na Portálu polopo.cz

Pro uzavření kupní smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí zákazník na webové stránce/eshopu www.polopo.cz zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „DO KOŠÍKU“. Nezvolí-li zákazník požadované množství, bude mu do košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného zboží.

Jakmile zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „Nákupní košík“.

V rámci rekapitulace objednávky nalezne zákazník informaci o aktuální hodnotě zboží v objednávce. Dále zákazník uvede své kontaktní údaje a případně i další informace potřebné pro předání objednaného zboží. 

Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle zákazník společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Kupní smlouva mezi společností Lokální potraviny s.r.o. a zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany zákazníka. Současně s provedením první objednávky může proběhnout registrace zákazníka a zákazníkovi je založen zákaznický účet. Objednávku je možné odeslat i bez registrace.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Neprodleně po obdržení Objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, informuje o tom zákazníka emailem, telefonicky nebo osobně a to v předstihu před výdejním dnem nebo až při výdeji zboží, to dle aktuální situace u dodavatele. 

Společnost Zákazníkovi předá zboží dle objednávky do jeho vlastních rukou nebo do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, a to na výdejním místě. 

V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty společnost nevystavuje daňový doklad za zakoupené Zboží. Při převzetí Zboží bude Zákazníkovi předán dodací list obsahující jednotlivé položky Zboží a jejich cenu. Daňový doklad bude následně zaslán na zadaný email Zákazníka.

Společnost je oprávněna ověřit věk zákazníka v souvislosti s prodejem určitého druhu zboží dle čl. VII. VOP, a to nahlédnutím do zákazníkova průkazu totožnosti. Nebude-li potřebný věk zákazníka prokázán, nebude mu toto určité zboží vydáno. 

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s osobou, která má vůči prodávajícímu nezaplacený závazek a s osobou, která v minulosti zboží objednala a zboží nepřevzala.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Zákazník vůči dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

 • je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, pokud je mu méně než 18 let,
 • veškeré údaje, které poskytuje společnosti Lokální potraviny s.r.o., jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 • zaplacením ceny zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a
 • je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží,
 • se před zahájením užívání webových stránek/eshopu www.polopo.cz důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

 

Nedostupnost zboží.

Jelikož je zboží do našeho skladu dováženo od mnoha různých farmářů a dodavatelů  tak, aby byla zaručena čerstvost zboží, nemůžeme nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou dodávky zpozdit či úplně zrušit. V případě, že takováto situace nastane, budeme Vás o tom informovat (e-mailem, telefonicky či jinak). Pokud to bude možné, navrhneme Vám možnost dodání náhradního zboží obdobného druhu a ceny. V některých případech ale může dojít k nedodání zboží bez možnosti náhrady za alternativu. Cena objednávky bude v tomto případě o hodnotu nedodaného zboží snížena.

Výdejní místo.

Výdejním místem je dům č.p. 325, Práchňanská ulice (Seifertovy sady) Kutná Hora. Otevírací doba výdejního místa je ve čtvrtek od 15.00 do 18.30 hod. Aktuální otevírací doba je vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti Lokální potraviny.

Zboží je vydáváno za dodržení veškerých hygienických předpisů.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Časový harmonogram pro objednávání a vydávání. Objednávky zadané a zaplacené pondělní půlnoci (tj. v intervalu od úterý 00.01 hod do pondělí 24.00 hod) jsou Zákazníkovi připraveny k vyzvednutí na Výdejním místě vždy ve čtvrtek daného týdne.

V případě Bio produktů se jejich Bio kvalita prokazuje na vyžádání certifikáty farem a obchodních partnerů prodávajícího.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


Změna a zrušení Objednávky

Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu. Zákazník může zrušit objednávku, dokud není Zákazníkovi doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Zákazník může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

Změna Objednávky je možná pouze ze strany Společnosti, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec Společnosti za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

Zákazník je při zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky a datum Objednávky. V případě zrušení Objednávky dle předchozího odstavce VOP bude již zaplacená cena Zboží poukázána na bankovní účet Zákazníka uvedený Zákazníkem v rámci zrušení Objednávky (nebude-li zrušení Objednávky takový údaj obsahovat, pak na bankovní účet, z něhož byla provedena platba za Zboží).

 

Cena Zboží a platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladu.

Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány; nebo
 • převodem na účet
 • v hotovosti - prodejce je při příjmu hotovostní úhrady objednávky povinen vystavit zákazníkovi účtenku s potvrzením o elektronické evidenci tržeb dle platné legislativy. Zákazník odesláním objednávky a zvolením platby "v hotovosti" vyslovuje souhlas s vystavením elektronické formy účtenky, tzn, že při platbě v hotovosti obdrží od osoby přejímající hotovost lístek s odkazem na webovou adresu, kde si může elektronickou účtenku/ potrvzení o platbě v hotovosti vyzbednout.
 • při platbě v hotovosti za zboží na výdejně bez předchozí objednávky zákazník taktéž musí souhlasit s vystavením tzv. elektronické účtenky (viz bod výše), v případě zákazníkova nasouhlasu si prodejce vyhrazuje právo odmítnout takový obchod (prakticky to chodí tak, že se většinou známe a nemám problém s tím, že mi zakoupené zboží zaplatíte následně převodem na základě vystavené faktury, kterou zasílám emailem)

 

poznámka k EET : je to další práce a starost navíc, kterou mi nikdo nezaplatí (ne jen na krámě ale hlavě při účtování). Nejsem zloděj jak o živnostnících tvrdí "pan premiér", všichni víme, že je to dřina vydělat každou korunu, abychom měli na jídlo pro svoje děti.. at už je člověk zaměstnanec nebo živnostník.

Chci se i omluvit všem, kterým strkám pod nos potvrzení o evidenci tržby. Je mi díky této vládě tak trapně, ne proto, že bych si připadala jako zloděj, ale proto, že mi přijde, že každou účtenkou vás urážím, urážím tím, že bych si měla myslet, že vy si myslíte, že já jsem zloděj a tímto se vykupuji. Nemyslím si to, vážně ne! Vážím si vás! Trapně mi je za to do čeho nás žene naše demokratická vláda!

 
Ceny Zboží uvedené na Portálu jsou uvedeny včetně DPH.

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Úhrada kupní ceny před dodáním zboží není zálohou.

Pro vyloučení pochybnosti Společnost prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží.

Platba bezhotovostně platební kartou. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Společnost není povinna Zboží z Objednávky Zákazníkovi vychystat před tím, než bude cena za Zboží Zákazníkem uhrazena.

Cenu Zboží hradí zákazník bezhotovostně jednou z aktuálně dostupných možností. Případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého cenu Zboží zaplatil; k tomu účelu je mu vystaven a emailem zaslán dobopis. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Má-li Zákazník k úhradě ceny Zboží v úmyslu využít internetovou platební bránu, je před jejím použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími její užívání. Platební systém (platební brána) je provozován výhradně třetí stranou, Společnost proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití tohoto platebního systému.

Společnost vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potom, co byla cena Zboží uhrazena jedním z výše popsaných způsobů a Zboží bylo předáno, daňový doklad. Ten bude následně zaslán na zadaný email Zákazníka.

Při Objednávce Zboží na váhu si Společnost vyhrazuje právo dodat Zboží s váhovou odchylkou, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k váze požadované Zákazníkem v Objednávce. Případný přeplatek z důvodu nižší váhy se Zákazníkovi vrací zpět na bankovní účet, ze kterého platil cenu Zboží z Objednávky. V případě vyšší váhy Zákazník doplácí takto vzniklý nedoplatek.

V případě, že Zákazník objedná určitý počet kusů Zboží (např. kusové ovoce), u nějž je cena na Portálu jinak určena dle jeho hmotnosti, dodá Společnost požadovaný počet kusů Zboží. Cena Zboží bude pak bez ohledu na jeho množství určena podle jeho váhy a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého byla cena zaplacena; v případě nedoplatku Zákazník chybějící částku doplatí.


Odpovědnost a záruky

Společnost nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Společnost nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu způsobené přerušením přívodu el. energie.

Společnost nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu. Společnost nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Společnost neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Společnost, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v těchto VOP, ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a dostupnost Společnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

Společnost také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

 

Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

Společnost prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).

Odstoupení od Smlouvy.
V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží, a to i od jednotlivé položky Zboží.

V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za společnost předala. Není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky společnosti nebo prostřednictvím Portálu a zaslat Zboží na své náklady na adresu č.p. 72, 285 46  Úmonín.

Pro vyloučení veškerých pochybností v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku Společnost prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá Společnosti pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno Prodávajícímu do 14 dnů od nákupu) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

Reklamace Zboží.
Zákazníkovi se doporučuje předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout Společnosti. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje Zákazník Zboží v záruční době u Společnosti. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese provozovny společnosti nebo v sídle podnikání společnosti. Společnost tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany Společnosti jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Společnost dále informuje Zákazníka že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí.

V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad odeslán na jím uvedenou emailovou addresu.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

Společnost je povinna dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Společnost.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou způsobila Společnost porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

 • prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,
 • Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 25 % celkové váhy daného objednaného Zboží;
 • Opotřebeného Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
 • Vyplývá-li to z povahy Zboží.

 

Záruční doba běží od dodání Zboží Společností. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu Společnost.

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Společnosti a vadné Zboží Společnosti předá, nebo jej podle jejích pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

 

Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Tabákové výrobky, alkoholické nápoje a drogistické zboží

Tabákové výrobky a alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

 

Společnost si vyhrazuje právo aktuální nabídkou na Portálu a/ nebo prostřednictvím aktualizované verze VOP zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čisticí domácí prostředky), jakož i u jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

 

Další práva a povinnosti Smluvních stran

Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat Portál výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu.

Přístup a užití Portálu ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn používat Portál způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu Společnost. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Společnost, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu Společnost.

Zákazník užívá Portál na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu jsou pouze ilustrativní.

Společnost neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu Společnosti, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k Portálu Společnosti.

Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Doručování.
Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

Na Portálu se může zaregistrovat osoba starší 18 let. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Po úspěšném dokončení registrace obdrží kupující své uživatelské jméno a heslo ke svému účtu na Portálu. Toto heslo je kupující povinen chránit a zamezit tak případnému zneužití (objednání zboží jinou osobou na účet kupujícího apod.). V případě, že kupující své heslo zapomene, tak emailem kontaktuje prodávajícího a ten mu zašle na emailovou adresu uvedenou v registraci heslo nové.

Prodávající má právo registraci zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

Osobní údaje kupujícího uvedené v objednávkovém formuláři nebo při registraci prodávající shromažďuje pouze v rozsahu nezbytném pro uskutečnění obchodu. V takovémto rozsahu je také sděluje obchodním partnerům realizujícím prodej zboží (např. smluvní dopravce).

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů Prodávajícím: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení uzavřením kupní smlouvy, a to až do doby odvolání takového souhlasu. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím registrovaného přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Kupující bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Portálu nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla Společnosti.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele. Společnost je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Společnost je oprávněna prodej Zboží nebo služeb na Portálu kdykoli ukončit.

Na Portálu jsou uvedené informace o produktech, jejich název, cena a prodávané množství. Dále jsou zde uvedeny popisy zboží případně způsob jejich použití, které má usnadnit jejich přípravu a konzumaci. Tento druh informací má pouze doporučující charakter a nezakládá jakoukoli odpovědnost prodávajícího za nakládání kupujícího se zbožím.

Veškeré fotografie, texty, obrázky a jiná grafická díla apod. byly vytvořeny se souhlasem oprávněných osob a jsou ve výlučném vlastnictví Společnosti. Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nesmí být užity jakoukoli jinou třetí stranou.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje zákaznické podpory jsou uvedeny na webovém Portálu Společnosti. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: lokalnipotraviny@gmail.com, kam lze zasílat i jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,
120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30. 5. 2018.

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lokální potraviny s.r.o. IČ: 07018860 se sídlem Úmonín 72,28546 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Úmonín 72, 28546

email: lokalnipotraviny@gmail.com

telefon:601488247

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR..

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

   

 1. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …antivirem, firewallem, zámkem na skříni s listinnými podklady.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.